SEGÍTSÉGEK

Több szinten férhettek hozzá a segítségekhez, mint egy valódi szabadulós játékban, A kiemelt betűkkel jelöltek az adott témát jelenti, alatta pedig a hozzá tartozó tippeket találjátok.
Kattintsatok a segítségre és a lenyíló menüben láthatjátok is a tippet.

FONTOS: amennyiben egy részét már megoldottátok a feladatnak, akkor is az első szintű segítség megnyitásánál kezdjetek, és sorban haladjatok, hogy esetleg ne kapjatok túl sok segítséget túl korán 🙂

Kiindulópont

Segítség 1. szint

Kiindulópont: https://goo.gl/maps/7EQkUgqL4aZdBV47A

Van egy utcanév tábla pontosan a lépcsővel szemben, egy szórakoztató egység mellett. 

Megoldás 1.

Az utca neve: Sánc utca

Segítség 3. szint

Használjátok a letöltött alkalmazást és pásztázátok át vele a területet a “felderítőt” használva, azon a ponton, amit Jack Foster küldött számotokra üzenetben. Egy telefonkészüléket kell keresnetek és hozzá tartozó szövegbuborékot. 

Megoldás

A területet a “Felderítővel” átvizsgálva egy telefont találtok, amelyen megjelenik egy üzenet ezzel a linkkel:

A linken találjátok meg a feladatot. 

Kiindulóponton videó megtekintését követően

Segítség 1. szint

Mit láttok, milyen sorrendben vizsgálja meg a fákat az ügynök? Ez fontos lesz számotokra! Használjátok a csomagban lévő képeket is, és párosítsátok az ügynök által meglátogatott pontokhoz.

Segítség 2. szint

Láthattok különböző részleteket fatörzsekről és számokat a képeken. Milyen sorrendben vizsgálja meg ezeket a fákat az ügynök a videóban? Ez a sorrend alapján kell a számokat elküldenetek Jack Fosternek.

Megoldás

kód: 82607

2. megálló

Segítség 1. szint

Ahogy továbbhaladtatok a kék útvonalon egy elágazáshoz értek. Ne menjetek fel a lépcsőn, hanem haladjatok tovább egyenesen, amíg a képen megjelölt helyre nem értek. 
A helyszínen használnotok kell a bizonyítékokat is!

Segítség 2. szint

Jack Foster elküldte nektek, hogy melyik csatornafedél az álcázott bejárat. A bizonyítékok között találtok egy matematikai műveletekkel ellátott papírt, amelyen különböző instrukciók is vannak. Ezeket, valamint a csatornafedelet felhasználva kell megfejtenetek a jelszót. 

Segítség 3. szint

A bizonyítékoknál megtaláltátok a lapot, amelyen rácsok és beszínezett téglalapok vannak. Az intrukcióknak megfelelően számoljátok meg a csatornafedélen található téglalapokat, hogy megkapjátok az ismeretleneket. 

Majd a műveleteket megoldva, a piros négyzetről kiindulva kell megtalálnotok a betűket. Miután elértetek egy betűhöz, ne térjetek vissza a piros négyzethez, hanem onnan számoljatok tovább.

Megoldás

írjátok meg Jack-nek, hogy SMLF

3. megálló

Segítség 1. szint

Láthatjátok a térképen merre kell továbbhaladnotok, illetve egy képet is megfigyelhettek, melyet Jack-től kaptatok üzenetben, hogy milyen terültetet kell keresnetek. Egy Buda és Pest egyesülését ábrázoló szobor környékén kell figyelmesnek lennetek! Keressetek egy táblát, melyen sok pontot láttok! Használjátok a dekódert az alkalmazáson keresztül! 

 

Segítség 2. szint

ezt a terültet beolvasva láthattok egy szót, VIRUS, melyek betűit dekódolnotok kell, ehhez is találtok segédletet a csomagban.
Alkalmazás nélküli verzió esetében kövessétek az utasítást mely szó betűit kell dekódolnotok!

Megoldás

a VIRUS szó a segédlet alapján néhány betűvel el van csúsztatva az ABC-ben,  megoldás: YLUXV

Alkalmazás nélküli megoldás: exgdshvw

 

4. megálló (szoborpark)

Segítség 1. szint

A szoborparkhoz kell mennetek, ehhez találhattok segédletet a csomagban is. 

Segítség 2. szint

Meg kell vizsgálnotok a csomagban lévő képeket, ezek fognak segíteni a kód megfejtésében.

Segítség 3. szint

A csomagban találhattok képeket római számmal jelölve a következők szerint:

I: keressétek meg az egytlen eltérő arcot

II. felfedezhettek egy sorrendet a szobrokat követve, a megfelelő logika alapján rájöhettek mi a következő szobor neve, melyre szükségetek van.

III. a képen láthattok egy területet, mely ott van a környéketeken, olvassátok be a  kamerával a dekódert használva

IV. ezt a táblát is megtalálhatjátok a környéken, mi a hiányzó név megjelölt betűje?

 

Segítség 4. szint

A csomagban találhattok képeket római számmal jelölve a következők szerint:

I: az arc Mahatma Gandi arca, ebből a kép alapján az első betű szükséges nektek

II. a sorrend alapján a szobrok egymás után következnek egy kört alkotva, a hiányzó szobor Laoce, szintén az első betűre lesz szükségetek

III. a kamerával beolvasva az adott írásjeleket kaphattok egy instrukciót/betűt

IV. a táblát felfedezve láthatjátok a nevet és ennek X-el jelölt betűjét

 

Megoldás

1. M
2. L
3. K
4. H

Applikáció nélkül játszotok? 
A jó megoldás ebben az esetben: MLPH

5.1 megálló (kilátás)

Segítség 1. szint

Megérkezve a kilátáshoz használnotok kell a távcsövet és meg kell néznetek a videót, amit Jack foster küldött, a linken keresztül éritek el: https://www.cityescape.hu/video

Segítség 2. szint

 Mit láttok a videókon, melyik épületek lehetnek? Mi van rájuk írva? A sorrendben segít a videók sorrendje, ahogyan következnek az oldalon.

Megoldás

 tehát a jelszó: marriottintercontinental

 

5.2 megálló (oszlopok)

Segítség 1. szint

A talajon találhattok egy jelet, mely az oszlopokra vonatkozik, ne feledjétek az oszlopok feletti járdán kettő mintát is kell találnotok.

Pontosan annyi piros teli, vagy üres karikát kell találnotok az aszfalton egy félkört alkotva, ahány oszlopot láttok.

 

Segítség 2. szint

Jack utasításai szerint a jelek megtalálását követően ebből egy kódot tudtok alkotni,
Az üres kőr-t x-val, míg a teli kört 1-el jelöljétek mindkét esetben és összegezzétek az eredményt. 

 

Megoldás

 

11xx11111111

6. megálló (kilátó hegytetőn)

Segítség 1. szint

Ha eléritek a megjelölt pontot a térképen az azt jelenti, hogy gyönyörű kilátás tárul elétek, itt olvashattok egy bronz leírást egy kőtömbön. Használjátok a csomagban lévő segédletet és illesszétek a megfelelő helyre!

Segítség 2. szint

Az átlátszó nylont odaillesztve kiolvashattok betűket, ezt tegyétek abc sorrendbe majd írjátok be a következőképpen www.???????.hu

Megoldás

Miután megnyitottátok a www.aeklov.hu oldalt be kell lépnetek a bizonyítéklistában található email cím és jelszó segítségével.

Az eddigi koordináták: A3A7C7F4M7

Indítást követően

Segítség 1. szint

Küldjetek email üzenetet a megadott email címre.
Fontos, hogy a tárgyban a következő szerepeljen: KOORDINÁTÁK
email szövegében pedig szerepeljen, hogy Citadella és a végső koordináták azaz: A3A7C7F4M7

 

HINTS

You have access to HINTS on more levels just like in a real escape game.
Click on help and see the tip in the drop-down menu.

IMPORTANT: if you have already solved some of the task, start by opening the first level help and go in line so that you do not get too much help too early 🙂

Starting point

Hint level 1
Starting point: https://goo.gl/maps/7EQkUgqL4aZdBV47A

There is a street name sign directly opposite the stairs, next to an entertainment unit (bar).

Solution 1

street name: Sánc

Hint level 2
Use the downloaded application and scan the area with it using the “search function” at the point that Jack Foster sent you in the message. You need to look for a telephone device and its corresponding speech bubble.
Solution
If you use the search function on the indicated area you find a phone and a speech bubble with a link on it:

You find the task by clicking on the link

After watching the video

Hint level 1
What do you see, in what order does the agent examine the trees? This will be important for you! Also use the pictures in the evidence package and match them to the points visited by the agent.
Hint level 2
You can see different details of tree trunks and numbers in the pictures. In what order does the agent examine these trees in the video? You should send the numbers to Jack Foster in this order.
Solution

code: 82607

2nd task

hint level 1
As you continued along the route, you came to a fork. Do not go up the stairs, but continue straight until you reach the place marked in the picture.
You must also use the evidence on the spot!
Hint level 2
Jack Foster sent you which cover is the disguised entrance. Among the evidence, I found a piece of paper with mathematical operations and various instructions on it. You must use these and the channel cover to decipher the password.
Hint level 3
In the evidence, you found the sheet with grids and colored rectangles on it. According to the instructions, count the rectangles to get the unknowns.

After solving the operations, you have to find the letters starting from the red square. Once you have reached a letter, do not return to the red square, but continue counting from there.

Solution

send the code to Jack: SMLF

3rd task

Hint level 1
You can see on the map where you need to go, and you can also observe a picture that you received from Jack in a message about the area you need to look for. You have to be careful around a statue depicting the union of Buda and Pest! Find a board on which you see many points! Use the decoder through the application!

 

Hint level 2
by using the decoder on this area, you can see a word, VIRUS, the letters of which you need to decode, you will also find help for this in the package.
Solution
the word VIRUS is shifted by a few letters in the ABC according to the help, solution: YLUXV

 

4th task, (statues)

Hint level 1
You have to go to the sculpture park, you can find help for this in the package.
Hint level 2
You should examine the pictures in the package, they will help you decipher the code.
Hint level 3
In the package you can find pictures marked with Roman numerals as follows:

I: find the only different face

II. you could discover a sequence by following the statues, you could find out the name of the next statue you need based on the appropriate logic.

III. in the picture you can see an area that is very near to you, read it with the camera using the decoder

IV. you can also find this sign in the area, what is the marked letter of the missing name?

 

Hint level 4

In the package you can find pictures marked with Roman numerals as follows:

I: the face is the face of Mahatma Gandhi, based on this picture you need the first letter

II. based on the order, the statues follow one after the other forming a circle, the missing statue is Laoce, you will also need the first letter

III. by using the app on the given signs – marks with the camera, you can get an instruction/letter

IV.. by exploring the board, you can see the name and its letter marked with an X

 

Solution

1. M
2. L
3. K
4. H

 

5.1 task

Hint level 1
Once you get to the place you need to watch the video that Jack sent you. : https://www.cityescape.hu/video
Hint level 2
What do you see in the videos, which buildings could they be? What is written on them? The order of the videos, as they follow on the page, helps with the order of how to write the texts next to each other.
Solution

password: marriottintercontinental

 

5.2 task(columns)

Hint level 1

You can see two patterns on the pavement behind the columns.

You can find as many circles as many columns you can see there

Hint level 2

 

Based on Jack’s instructions after finding the patters you can make a code out of it.

the filled circle is indicated with “1”, the other circle is “0”

you have to write down the pattern, as follows 1011……

after having two codes you have to put them together to have the final code

 

 

Solution

 

11xx11111111

6the stop (top of Gellert hill)

Hint level 1
If you reach the marked point on the map, it means that a beautiful view is in front of you, here you can read a bronze description on a stone block. Use the help in theevidence package.
Hint level 2

You can read specific letters, put them in ABC order and open the website: www.???????.hu

Solution

Open,  a www.aeklov.hu login withe credentials found in the evidence list.

Collected coordinates so far: A3A7C7F4M7

detonation

Hint level 1

Send an email to the given address, 

subject: COORDINATES
Mention the coordinates in the email text: A3A7C7F4M7